Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji pracowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Danych jest: STALKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa, KRS: 0000836475.
 2. Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawą przetwarzania danych jest:
  • art. 6 ust.1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,
  • art. 6 ust. 1 lit. b) i c) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy od kandydata.
 3. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom pośredniczącym w przekazywaniu aplikacji, podmiotom obsługującym pocztę elektroniczną oraz podmiotom, ż których oprogramowani korzysta Administrator Danych przy przetwarzaniu danych zawartych w CV oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
  • prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
  • prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
  • prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);
  • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia swojego profilu zawodowego.
 6. Zgodę na przetwarzanie danych można odwołać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany podczas procesu rekrutacji lub na adres wskazany w pkt 8 poniżej lub w formie papierowej na adres: iod@hitze.pl. Cofnięcie zgody oznacza brak udziału w procesie rekrutacji i usunięcie Pana/Pani aplikacji.
 7. Podane przez Pana/Panią informacje nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.
 9. Dane będą przechowywane do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy przez wybranego kandydata, a następnie przez 6 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, chyba że Pan/Pani wyrazi zgodę na udział w dalszych procesach rekrutacji wówczas dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przechowywane przez 1 rok od daty ich wpłynięcia.
 10. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Pawłem Strzałkowskim pod adresem e-mail: iod@hitze.pl lub pocztą na adres wskazany w pkt. 1 powyżej.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust.1 pkt a RODO.), prowadzonych przez STALKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K., na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.